instructor auto

Instructor auto Craiu Stefan

INSTRUCTORUL AUTO CRAIU STEFAN VA ASTEAPTA CU CELE MAI TENTANTE OFERTE !
 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si rãspunderile ce revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritãti ale administratiei publice, institutii si organizatii în legãturã cu acestea sunt supuse dispozitiilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã si în regulamentul de aplicare a acesteia.

(2) Dispozitiile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã au ca scop asigurarea desfãsurãrii fluente si în sigurantã a circulatiei rutiere, apãrarea vietii si integritãtii corporale, a sãnãtãtii persoanelor, proprietãtii publice si private, protectia mediului înconjurãtor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu.

(3) Autoritatea competentã în domeniul circulatiei rutiere, precum si de exercitare a controlului respectãrii normelor din acest domeniu este Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) Reglementãrile privind circulatia pe drumurile publice se emit de cãtre autoritãtile publice centrale si locale cu atributii în acest domeniu numai cu acordul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea întelegerilor internationale la care România este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã tuturor participantilor la trafic, precum si autoritãtilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 2. - Îndrumarea, supravegherea si controlul respectãrii normelor de circulatie rutierã se fac de cãtre politisti specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Române, care au obligatia de a lua mãsurile legale în cazul în care constatã încãlcãri ale normelor privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontierã si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementãrilor instituite pentru acele zone.

sus

Art. 4. - (1) Controlul circulatiei vehiculelor apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale se efectueazã de cãtre politie, precum si de cãtre personalul din structura desemnatã de acest minister.

(2) Cercetarea accidentelor de circulatie în care au fost angajate vehicule din categoria celor prevãzute la alin. (1) se efectueazã de cãtre politie. La locul accidentului poate asista si un reprezentant al Ministerului Apãrãrii Nationale.

Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat sã semnalizeze corespunzãtor orice obstacol aflat pe partea carosabilã, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si sã ia toate mãsurile de înlãturare de îndatã a acestuia.

(2) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel în zona statiilor mijloacelor de transport în comun, cu exceptia celor destinate refugiilor pentru cãlãtori.

(3) În caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stãrii tehnice a drumului public sau a semnalizãrii necorespunzãtoare a obstacolelor ori lucrãrilor care se executã pe acesta, administratorul drumului public, respective executantul lucrãrilor, rãspunde contraventional, civil sau penal, dupã caz.

(4) Orice mãsurã de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de cãtre administratorul drumului numai cu acordul politiei.

Art. 6. - În sensul prezentei ordonante de urgentã, expresiile si termenii de mai jos au urmãtorul înteles:

1. drum public - orice cale de comunicatie terestrã, destinatã traficului rutier, dacã este deschisã circulatiei publice. Drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

2. localitate - spatiul ce cuprinde clãdiri, ale cãrui intrãri si iesiri sunt semnalizate ca atare;

sus

3. zonã rezidentialã - perimetrul dintr-o localitate unde se aplicã reguli speciale de circulatie, având intrãrile si iesirile semnalizate ca atare;

4. zonã pietonalã - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strãzi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrãrile si iesirile semnalizate ca atare;

5. parte carosabilã - portiunea din platforma drumului destinatã circulatiei vehiculelor. Un drum poate cuprinde mai multe pãrti carosabile complet separate una de cealaltã printr-o zonã despãrtitoare sau prin diferentã de nivel;

6. acostament - fâsia lateralã cuprinsã între limita pãrtii carosabile si marginea platformei drumului;

7. bandã de circulatie - spatiu longitudinal al pãrtii carosabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacã are o lãtime corespunzãtoare pentru circulatia cu usurintã a unui sir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseazã pe douã roti;

8. bandã reversibilã - subdiviziunea longitudinalã a pãrtii carosabile, situatã lângã axul drumului, destinatã circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;

9. bandã pentru stationarea de urgentã - subdiviziunealongitudinalã suplimentarã situatã la extremitatea dreaptã a autostrãzii, destinatã exclusiv stationãrii autovehiculelor în cazuri de fortã majorã;

10. pistã pentru biciclete - una dintre subdiviziunile pãrtii carosabile sau o portiune din trotuar ori acostament, materializatã prin marcaje rutiere si/sau semnalizatã prin indicatoare, destinatã numai circulatiei bicicletelor si ciclomotoarelor;

11. trotuar - spatiul din partea lateralã a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilã prin diferentã sau fãrã diferentã de nivel, destinat circulatiei pietonilor;

sus

12. intersectie - orice încrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri, inclusiv spatiile formate de acestea;

13. autostradã - drumul conceput si construit special pentru circulatia autovehiculelor cu sau fãrã remorci, care nu serveste proprietãti alãturate si care:

- are pentru cele douã sensuri de circulatie pãrti carosabile distincte, separate între ele printr-un spatiu care nu este destinat circulatiei sau, exceptional, prin alte modalitãti, cu exceptia locurilor speciale sau cu caracter temporar;

- nu intersecteazã la nivel drumuri, cãi ferate sau linii de tramvai;

- este prevãzutã cu semnalizare specialã;

14. trecere la nivel - încrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale feratã sau linie de tramvai, care dispune de o platformã independentã;

15. vehicul - un sistem mecanic care se deplaseazã pe drum, cu sau fãrã mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrãri;

16. bicicletã - vehiculul prevãzut cu douã roti si pedale sau manivele, care se deplaseazã pe drum, actionat de forta muscularã a utilizatorilor;

17. motocicletã - autovehiculul cu douã sau trei roti, al cãrui motor are o capacitate cilindricã mai mare de 50 cm, cu sau fãrã atas si/sau o vitezã maximã, prin constructie, mai mare de 50 km/h, a cãrui masã proprie nu depãseste 400 kg;

18. ciclomotor - vehiculul cu douã sau trei roti, care este prevãzut cu un motor cu ardere internã, având o capacitate cilindricã de cel mult 50 cm, care pãstreazã caracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus în miscare si cu ajutorul pedalelor, si a cãrui vitezã de deplasare, prin constructie, nu depãseste 50 km/h;

sus

19. autovehicul - vehiculul prevãzut cu un dispozitiv mecanic propriu de propulsie; vehiculele care se deplaseazã pe sine, denumite tramvaie, si ciclomotoarele nu sunt considerate autovehicule. Definitia include si termenul automobil, care reprezintã oricare dintre vehiculele cu motor care servesc în mod normal transportului pe drum al persoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehiculelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.

Acest termen include troleibuzele, adicã vehiculele care sunt cuplate la o retea electricã, dar care nu circulã pe sine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoarele agricole, a cãror utilizare pentru transportul rutier de persoane sau mãrfuri ori pentru tractarea unor vehicule care transportã persoane sau mãrfuri nu este decât ocazionalã;

20. tractor - autovehiculul destinat prin constructie si echipare tractãrii altor vehicule sau efectuãrii unor lucrãri specifice;

21. remorcã - vehiculul fãrã motor destinat a fi tractat de un autovehicul;

22. semiremorcã - remorca a cãrei masã totalã maximã autorizatã este preluatã în parte de cãtre autovehiculul trãgãtor;

23. remorcã usoarã - remorcã a cãrei masã totalã maximã autorizatã nu depãseste 750 kg;

24. masã totalã maximã autorizatã - masa totalã maximã a unui vehicul încãrcat, declaratã admisibilã de cãtre autoritatea competentã;

25. vehicul cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depãsite - vehiculul care, datoritã dimensiunilor sale ori mãrfurilor transportate, depãseste în lungime, lãtime sau în înãltime limitele maxime ori masele maxime admise prin legislatia în vigoare;

26. conducãtor - persoana care determinã punerea în miscare si actioneazã asupra directiei de deplasare pe drum a vehiculelor si animalelor izolate sau în turmã, celor de tractiune, povarã ori de cãlãrie;

27. participant la trafic - conducãtorul sau pietonul care circulã pe drumul public;

28. coloanã oficialã - autovehiculul sau grupul de autovehicule însotit de cel putin un vehicul al politiei ce are în functiune mijloacele speciale sonore si luminoase;

29. vehicul în circulatie internationalã sau în trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depãseste cel putin o frontierã de stat.

sus

 

sus

CAPITOLUL II

Vehiculele

SECTIUNEA 1

Starea tehnicã a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 7. - Orice vehicul care circulã pe drumurile publice trebuie sã corespundã normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei.

Art. 8. - Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula în trafic international pe teritoriul României dacã îndeplinesc cel putin conditiile tehnice prevãzute în Conventia internationalã asupra circulatiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificatã de România prin Decretul nr. 318/1980.

Art. 9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise si mentinute în circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se supun inspectiei tehnice.

(2) Inspectia tehnicã se efectueazã periodic în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.

(3) Pentru autovehiculele apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Pazã si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, inspectia tehnicã se efectueazã în statii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10. - (1) Este interzisã circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, precum si în cazul în care termenul de valabilitate al inspectiei tehnice a expirat.

(2) Starea tehnicã a autovehiculelor, remorcilor si tramvaielor care circulã pe drumurile publice se verificã de cãtre politie împreunã cu institutiile abilitate de legislatia în vigoare.

sus

SECTIUNEA a 2-a

Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11. - Proprietarii de vehicule sunt obligati sã solicite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulatie ori sã cearã radierea lor din evidente.

Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau împinse cu mâna, trebuie sã fie înmatriculate ori înregistrate, dupã caz, si sã poarte plãcute de înmatriculare sau de înregistrare, ale cãror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgentã, denumit în continuare regulament.

(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse înmatriculãrii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si în conditiile stabilite prin regulament.

Conducãtorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrãri sunt obligati sã posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevãzute în regulament.

Art. 13. - (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculeazã permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competentã în a cãrei razã proprietarii sau detinãtorii îsi au domiciliul ori resedinta, în conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apãrãrii Nationale si Ministerului de Interne se înregistreazã la aceste ministere si pot, dupã caz, sã fie înmatriculate si la autoritatea competentã.

(2) Autovehiculele si remorcile pot circula pânã la înmatriculare cu numãr de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competentã.

(3) Evidenta vehiculelor supuse înmatriculãrii se tine la unitatea de politie competentã pe raza cãreia îsi are domiciliul sau resedinta proprietarul.

Art. 14. - Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datoritã destinatiei lor, nu circulã în mod obisnuit pe drumurile publice se înregistreazã de cãtre consiliile locale în conditiile stabilite în regulament.

Art. 15. - (1) Persoanele care domiciliazã sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si detin autovehicule ori remorci înmatriculate în alte state sunt obligate ca în termen de 90 de zile sã le înmatriculeze în circulatie în România.

(2) Termenul prevãzut la alin. (1) se calculeazã:

a) de la data intrãrii în tarã a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliazã sau care au resedinta în România;

b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.

(3) Pentru cetãtenii strãini ai statelor cu care România a încheiat întelegeri bilaterale termenul prevãzut la alin. (1) se poate prelungi în conditiile stabilite în aceste întelegeri.

Art. 16. - (1) La data înmatriculãrii sau înregistrãrii unui vehicul autoritatea competentã elibereazã un certificat de înmatriculare ori de înregistrare, dupã caz, precum si plãcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare.

(2) Este interzisã punerea în circulatie a unui vehicul care nu are montate plãcute cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentã.

Art. 17. - Înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul se anuleazã de cãtre autoritatea care a efectuat-o, în cazul în care aceastã operatiune s-a fãcut cu încãlcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 18. - (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat înmatricularea si înregistrarea, astfel:

a) la cererea proprietarului;

b) la trecerea vehiculelor în proprietatea altei persoane;

c) la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unitãti de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;

d) la scoaterea definitivã din România a autovehiculelor sau remorcilor;

e) în cazul schimbãrii caroseriei sau sasiului autovehiculelor.

(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurãtor se poate face în baza hotãrârii instantei de judecatã, conform legii, de cãtre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea.

(3) Este interzisã circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidentã.

Art. 19. - (1) Înmatricularea, înregistrarea si radierea din evidentã a vehiculelor se fac în conditiile stabilite prin regulament.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculãrii sau înregistrãrii se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

sus

sus

CAPITOLUL III

Conducãtorii de vehicule

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 20. - (1) Conducãtorii de autovehicule trebuie sã posede permis de conducere si sã aibã vârsta minimã de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sã aibã cel putin vârsta minimã de 16 ani împliniti.

(2) Conducãtorii autovehiculelor care efectueazã transport public de persoane trebuie sã aibã vârsta minimã de 21 de ani împliniti si sã facã dovada cã sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depãsite sau care efectueazã transport de mãrfuri trebuie sã posede atestat profesional.

(3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.

(4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzãtor de cãtre administratorul drumului respectiv.

Art. 21. - (1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constatã în cadrul atributiilor de serviciu cã o persoanã care posedã permis de conducere este inaptã medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sã comunice despre aceasta de îndatã politiei specializate în a cãrei razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea.

(2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducãtor de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sãnãtãtii si familiei si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - (1) Conducãtorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sã aibã cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si sã fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducãtorii prevãzuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicalã sau psihologicã, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducãtorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constatã cã acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranta circulatiei.

(3) Verificarea medicalã si psihologicã prevãzutã la alin. (1) si (2) se efectueazã în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si familiei si al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor si locuintei.

(4) Permisul de conducere al persoanei care este declaratã inaptã medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de cãtre politia specializatã si poate fi redobândit numai dupã încetarea motivului pentru care s-a luat aceastã mãsurã. În situatia în care permisul a fost retras pe o duratã mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie sã promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.

sus

 

SECTIUNEA a 2-a

Permisul de conducere

Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedã permis de conducere corespunzãtor categoriei sau dovadã înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmeazã un curs de pregãtire practicã, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directã a unui instructor autorizat în acest sens.

(3) Persoanele care solicitã prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sã îndeplineascã, potrivit legii, conditiile de vârstã, sã fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sã facã dovada pregãtirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unitãti autorizate.

(4) Programa de învãtãmânt a unitãtilor care organizeazã cursuri de pregãtire, conform alin. (2), se elaboreazã de Ministerul Educatiei si Cercetãrii si se avizeazã de cãtre Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Române.

(5) Categoriile de vehicule pentru care se elibereazã permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.

(6) Organizarea si desfãsurarea cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreunã cu Ministerul Educatiei si Cercetãrii si Ministerul de Interne.

Art. 24. - (1) Permisul de conducere se obtine pe bazã de examen si se elibereazã de autoritatea competentã.

(2) Persoana care a fost condamnatã prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vãtãmare cauzatoare de moarte, vãtãmare corporalã gravã, tâlhãrie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisã la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducãtor, în conditiile prevãzute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b).

(3) Permisul de conducere se anuleazã dacã a fost obtinut cu încãlcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 25. - (1) Pentru conducãtorii de autovehicule care au mai putin de un an practicã în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament.

(2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practicã în conducere vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. - (1) Persoanele care domiciliazã sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute în strãinãtate sunt obligate ca în termen de 90 de zile sã le preschimbe cu permise de conducere românesti, în conditiile stabilite prin regulament.

(2) Termenul prevãzut la alin. (1) se calculeazã:

a) de la data intrãrii acestora în tarã, pentru persoanele care domiciliazã sau care au resedinta în România;

b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.

(3) În cazul titularilor permiselor de conducere obtinute într-un stat care nu este membru al Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementãrile legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fãrã a urma în acest scop un curs de pregãtire.

(4) Este interzisã detinerea simultanã a mai mult de un permis de conducere national.

Art. 27. - (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere la autoritãtile competente pe a cãror razã îsi au domiciliul sau resedinta.

(2) Cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate si resedinta în România pot sustine examenul în vederea obtinerii permisului de conducere, în conditiile stabilite la alin. (1).

Art. 28. - (1) Recunoasterea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor emise în alte state se face în conditiile prevãzute de Conventia internationalã asupra circulatiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968, cu exceptia cazurilor în care prin acorduri bilaterale sau prin acte internationale ratificate de România sau la care România a aderat se prevede altfel.

(2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare strãine, ale corespondentilor de presã strãini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii strãine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritãtile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România pe bazã de reciprocitate.

Art. 29. - Evidenta conducãtorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competentã pe a cãrei razã titularul îsi are domiciliul sau resedinta.

 

sus

Semnalizarea rutierã

Art. 30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutierã sunt:

a) semnalele luminoase;

b) indicatoarele;

c) marcajele.

(2) Mijloacele de semnalizare rutierã se constituie într-un sistem unitar si coerent, se realizeazã si se instaleazã astfel încât sã fie observate cu usurintã si din timp de cãtre cei cãrora li se adreseazã si trebuie sã fie în deplinã concordantã între ele si într-o stare tehnicã de functionare corespunzãtoare.

(3) Mijloacele de semnalizare rutierã, precum si orice alte dispozitive speciale de acest fel se executã, se instaleazã si se întretin prin grija administratorului drumului public. Instalarea acestora se executã numai cu acordul prealabil al politiei.

(4) Semnalizarea si presemnalizarea intersectiilor dintre douã drumuri de categorii diferite se executã, se instaleazã si se întretin de cãtre administratorul fiecãrui drum.

(5) Indicatoarele de reglementare a prioritãtii de trecere si semnalele cu lumini albe si alternativ-intermitente, precum si de avertizare sonorã de la trecerile la nivel cu calea feratã se instaleazã si se întretin de administratorii cãilor ferate.

(6) Mijloacele de semnalizare rutierã pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.

(7) Se interzic:

a) amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutierã ori realizarea de amenajãri, care sunt de naturã sã stânjeneascã participantii la trafic sau sã le distragã atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;

b) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutierã, inclusiv pe suporturile acestora.

Art. 31. - Ordinea de prioritate între diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutierã si semnalele agentilor de circulatie este urmãtoarea:

a) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore;

b) semnalele si indicatiile agentului de politie rutierã;

c) semnalizarea temporarã care modificã regimul normal de desfãsurare a circulatiei;

d) semnalele luminoase;

e) indicatoarele;

f) marcajele.

Art. 32. - (1) Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:

a) lumina rosie, care poate fi folositã numai de cãtre autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;

b) lumina albastrã, care poate fi folositã doar de cãtre autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontierã, serviciului de ambulantã, protectiei civile, Ministerului Apãrãrii Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare, de cele ale unitãtilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Pazã, de cele ale Ministerului Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci când se deplaseazã în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentã;

c) lumina galbenã, care poate fi folositã de cãtre autovehiculele cu gabarite sau mase depãsite ori care însotesc asemenea autovehicule, de cele care transportã substante periculoase, de cele destinate întretinerii, reparãrii sau executãrii unor lucrãri de drumuri, curãteniei strãzilor, deszãpezirii sau tractãrii autovehiculelor rãmase în panã, precum si de tractoarele sau utilajele agricole.

(2) Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinând unor institutii, în conditiile stabilite prin regulament.

(3) Mijloacele speciale sonore de avertizare sunt echipamente ce se instaleazã numai pe autovehiculele prevãzute la alin. (1) lit. a) si b).

(4) Pe autovehiculele apartinând politiei pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile.

(5) Conditiile de folosire a semnalelor de avertizare, luminoase si/sau sonore, se stabilesc prin regulament.

Art. 33. - (1) Semnalizarea si amenajãrile rutiere de pe drumurile publice situate în vecinãtatea unitãtilor de învãtãmânt, pietelor, târgurilor si spitalelor sunt obligatorii si se efectueazã de cãtre administratorul drumului respectiv.

(2) Semnalizarea sectoarelor de drum pe care se executã lucrãri este obligatorie si se efectueazã de cãtre executantul lucrãrilor astfel încât sã se asigure deplasarea în sigurantã a tuturor participantilor la trafic.

(3) Semnalizarea si amenajãrile rutiere se realizeazã în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament.

 

sus

Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1

Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. - Participantii la trafic trebuie sã aibã un comportament care sã asigure fluenta si siguranta circulatiei, sã nu punã în pericol viata sau integritatea corporalã a persoanelor si sã nu aducã prejudicii proprietãtii publice sau private.

Art. 36. - (1) Conducãtorii de autovehicule si pasagerii acestora, care ocupã locuri prevãzute prin constructie cu centuri sau dispozitive de sigurantã omologate, sunt obligati sã le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevãzute în regulament.

(2) Conducãtorii si pasagerii motocicletelor si ciclomotoarelor sunt obligati sã poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice cascã de protectie omologatã.

Art. 37. - (1) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã opreascã cât mai aproape de bordurã sau acostament la trecerea autovehiculelor politiei si pompierilor aflate în misiune si care au în functiune semnalele acustice si pe cele luminoase de culoare rosie.

(2) Conducãtorii de vehicule sunt obligati sã reducã viteza, sã circule cât mai aproape de bordurã sau acostament si sã acorde prioritate la trecerea autovehiculelor apartinând institutiilor prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. b) si care au în functiune dispozitivele sonore si luminoase.

(3) În situatiile prevãzute la alin. (1) si (2) pietonilor le este interzisã traversarea.

(4) Participantii la trafic sunt obligati sã respecte semnalele politistilor de frontierã, ale îndrumãtorilor de circulatie ai Ministerului Apãrãrii Nationale, agentilor cãilor ferate, personalului autorizat din zona lucrãrilor pe drumurile publice, echipajelor scolare de circulatie care actioneazã în imediata apropiere a unitãtilor de învãtãmânt, precum si ale orbilor, potrivit prevederilor din regulament.

Art. 38. - Conducãtorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati ca, la solicitarea politistului, sã se supunã testãrii aerului expirat sau, dupã caz, examinãrii medicale si recoltãrii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 39. - Detinãtorii de vehicule sunt obligati sã comunice politiei, la cererea acesteia, identitatea persoanei cãreia i-au încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art. 40. - (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice, aplicabile autovehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depãsite ori care transportã mãrfuri sau produse periculoase, se stabilesc prin regulament.

(2) Conducãtorii auto care efectueazã transport public de persoane sau de substante ori produse periculoase, precum si cei care conduc autovehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depãsite sunt obligati sã posede un atestat profesional, eliberat de autoritatea competentã.

SECTIUNEA a 2-a

Reguli pentru circulatia vehiculelor

Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi

Art. 41. - (1) Vehiculele circulã pe partea dreaptã a drumului public, cât mai aproape de marginea pãrtii carosabile, în directia de mers, cu respectarea semnificatiei semnalizãrii rutiere sau a regulilor de circulatie.

(2) Vehiculele cu tractiune animalã, cele trase sau împinse cu mâna, animalele de tractiune, povarã sau cãlãrie, precum si cele izolate sau în turmã, atunci când circulã pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie sã fie mentinute cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, corespunzãtor sensului de circulatie.

(3) Dacã un drum este prevãzut cu o pistã specialã destinatã circulatiei biciclistilor, acestia, precum si ciclomotoristii vor circula numai pe aceastã pistã.

Art. 42. - Când circulatia se desfãsoarã pe douã sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de cãtre conducãtorii de vehicule în functie de intensitatea traficului si de viteza de deplasare.

Art. 43. - Dacã un drum este prevãzut cu o bandã destinatã vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizatã ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectivã.

sus

Semnalele conducãtorilor de vehicule

Art. 44. - (1) Pe drumurile publice conducãtorii de vehicule pot folosi mijloacele de avertizare sonorã si luminoasã, montate prin constructie si omologate, în conditiile stabilite prin regulament.

(2) Se interzice detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonorã si luminoasã specifice autovehiculelor prevãzute la art. 32 alin. (1).

Depãsirea

Art. 45. - Depãsirea este manevra prin care conducãtorul unui vehicul îl devanseazã pe un altul, aflat în mers sau imobilizat, dacã prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul de separare a sensurilor de circulatie.

Art. 46. - (1) Depãsirea se efectueazã, de regulã, pe partea stângã.

(2) Depãsirea vehiculului al cãrui conducãtor a semnalizat intentia si s-a încadrat corespunzãtor pãrãsirii sensului de mers spre stânga se face prin partea dreaptã dacã între el si acostamentul drumului existã spatiu suficient pentru efectuarea acestei manevre.

Trecerea pe lângã vehiculele care circulã din sens opus

Art. 47. - Conducãtorii vehiculelor care circulã din sensuri opuse trebuie sã pãstreze între ei o distantã lateralã suficientã si, la nevoie, sã circule cât mai aproape de marginea pãrtii carosabile corespunzãtoare sensului lor de circulatie.

sus

Viteza si distanta dintre vehicule

Art. 48. - (1) Conducãtorul de vehicul trebuie sã respecte regimul legal de vitezã si sã o adapteze în functie de conditiile de drum, astfel încât sã poatã efectua orice manevrã în conditii de sigurantã.

(2) Administratorul drumului public este obligat sã stabileascã cu acordul politiei regimul de vitezã pe sectoarele de drum aflate în administrarea sa, în functie de caracteristicile drumului si de intensitatea traficului.

Art. 49. - Conducãtorul unui vehicul care circulã în spatele altuia are obligatia de a pãstra o distantã suficientã fatã de acesta, pentru evitarea coliziunii în cazul reducerii bruste a vitezei sau al opririi neasteptate.

Art. 50. - Este interzisã desfãsurarea de întreceri cu vehicule sau animale pe drumurile publice, cu exceptia întrecerilor sportive care se pot organiza pe drumurile publice numai cu autorizarea administratorului drumului respectiv, cu avizul politiei.

Art. 51. - Administratorul drumului public este obligat sã ia mãsuri pentru efectuarea de amenajãri în vederea limitãrii vitezei de circulatie a vehiculelor în zonele cu risc sporit de accident, numai cu acordul politiei.

 

Reguli referitoare la manevre

Art. 52. - Conducãtorul de vehicul care executã o manevrã de iesire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altã bandã de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeazã sã efectueze o întoarcere ori sã meargã cu spatele este obligat sã semnalizeze si sã se asigure în prealabil cã o poate face fãrã sã punã în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

Art. 53. - Înainte de a schimba directia de mers conducãtorul de vehicul trebuie sã îsi anunte intentia în mod clar si vizibil, cu ajutorul luminilor de semnalizare a directiei vehiculului sau, în lipsa acestora, cu bratul. Semnalizarea trebuie sã se mentinã pe întreaga duratã a manevrei.

sus

Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art. 54. - Intersectiile sunt:

a) cu circulatie nedirijatã;

b) cu circulatie dirijatã. În aceastã categorie sunt incluse si intersectiile în care circulatia se desfãsoarã în sens giratoriu.

Art. 55. - La apropierea de o intersectie conducãtorul de vehicul trebuie sã circule cu o vitezã care sã îi permitã oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.

Art. 56. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijatã conducãtorul de vehicul este obligat sã cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptã.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijatã prin indicatoare, semafoare sau de cãtre agenti de circulatie conducãtorul de vehicul este obligat sã respecte semnificatia sau indicatiile acestora.

(3) În intersectiile cu sens giratoriu vehiculele care circulã în interiorul acestora au prioritate fatã de cele care urmeazã sã pãtrundã în intersectie.

Art. 57. - Conducãtorul de vehicul care pãtrunde pe un drum public venind de pe un drum lateral de categorie inferioarã are obligatia de a acorda prioritate de trecere tuturor vehiculelor care circulã pe acel drum.

Art. 58. - (1) În intersectiile cu circulatie nedirijatã conducãtorul de vehicul este obligat sã acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulã pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectueazã virajul spre stânga sau când semnalizarea rutierã din acea zonã stabileste o altã regulã de circulatie.

(2) În intersectiile cu circulatie dirijatã prin semnale luminoase vehiculele care vireazã la stânga acordã prioritate de trecere vehiculelor care circulã din sens opus.

(3) În intersectiile cu circulatie dirijatã prin indicatoare de prioritate regula prioritãtii de dreapta se respectã numai în cazul în care douã vehicule urmeazã sã se întâlneascã, fiecare intrând în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritãtii.

(4) Când un semafor cu trei culori are o luminã verde suplimentarã montatã la acelasi nivel cu lumina verde normalã a semaforului, sub forma unei sãgeti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnificã permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul în directia indicatã de sãgeatã, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordãrii prioritãtii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

sus

Trecerea la nivel cu calea feratã

Art. 59. - (1) Participantii la trafic trebuie sã dea dovadã de prudentã sporitã la apropierea si traversarea liniilor de cale feratã curentã sau industrialã, dupã caz.

(2) La trecerea la nivel cu o cale feratã curentã, prevãzutã cu bariere sau semibariere, conducãtorii de vehicule  sunt obligati sã opreascã în dreptul indicatorului ce obligã la oprire, dacã acestea sunt în curs de coborâre sau în pozitie orizontalã ori semnalele sonore si luminoase care anuntã apropierea trenului sunt în functiune.

(3) La trecerea la nivel cu o cale feratã industrialã, semnalizatã corespunzãtor, conducãtorii de vehicule sunt obligati sã se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale feratã.

Oprirea, stationarea si parcarea

Art. 60. - (1) Se considerã oprire imobilizarea voluntarã a unui vehicul pe drumul public, pe o duratã de cel mult 5 minute. Peste aceastã duratã imobilizarea se considerã stationare.

(2) Se considerã parcare stationarea vehiculelor în spatii special amenajate.

(3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilã trebuie asezat lângã si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacã printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fãrã atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si câte douã, una lângã alta.

Art. 61. - Politia poate dispune ridicarea si depozitarea în spatii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabilã si care constituie un obstacol pentru circulatia publicã. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul si depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suportã de proprietarul acestuia.

Art. 62. - Oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisã numai în conditiile prevãzute în regulament.

sus

SECTIUNEA a 3-a

Reguli pentru alti participanti la trafic

Art. 63. - Conducãtorii de vehicule care circulã pe banda situatã lângã marginea pãrtii carosabile au obligatia sã permitã vehiculelor care efectueazã transport public de persoane sã reintre în trafic din statiile prevãzute cu alveole.

Art. 64. - Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele si ciclomotoarele trebuie sã fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.

Art. 65. - (1) Vehiculele cu tractiune animalã, animalele de povarã, de tractiune sau cãlãrie, precum si animalele izolate sau în turmã nu pot fi conduse pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul cãrora existã indicatoare care le interzic accesul.

(2) În cazurile prevãzute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat sã amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povarã, de tractiune sau cãlãrie vor avea câte un conducãtor, iar vehiculele cu tractiune animalã trebuie sã fie echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente.

Art. 66. - (1) Pietonii sunt obligati sã foloseascã numai trotuarul sau, în lipsa acestuia, sã circule pe partea stângã a drumului, în directia lor de mers, cât mai aproape de marginea pãrtii carosabile, conformându-se regulilor de circulatie.

(2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplaseazã cu vehicule de constructie specialã, precum si cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile.

Art. 67. - (1) Conducãtorilor de vehicule sau de animale le este interzis sã întrerupã deplasarea coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si a cortegiilor.

(2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate si cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel încât sã nu punã în pericol circulatia celorlalti participanti la trafic.

sus

SECTIUNEA a 4-a

Circulatia pe autostrãzi

Art. 68. - (1) Pe autostrãzi este interzisã circulatia pietonilor, autovehiculelor cu gabarite sau mase depãsite, cu exceptia celor autorizate, a vehiculelor cu tractiune animalã, a animalelor, vehiculelor trase sau împinse cu mâna, bicicletelor, ciclomotoarelor, tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrãri agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depãsi viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrãzi sunt interzise învãtarea conducerii unui vehicul, încercãrile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilãrile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.

(3) Se interzic circulatia si imobilizarea voluntarã sau abandonarea autovehiculelor pe banda pentru stationarea de urgentã, cu exceptia cazurilor de fortã majorã.

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mãrfuri se efectueazã numai pe banda marginalã din partea dreaptã a autostrãzii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatii în caz de accident

Art. 69. - (1) Conducãtorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii unei persoane este obligat sã ia mãsuri de anuntare imediatã a politiei, sã nu modifice sau sã steargã urmele accidentului si sã nu pãrãseascã locul faptei.

(2) Orice persoanã care este implicatã sau are cunostintã de producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii uneia sau mai multor persoane, precum si în situatia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportã mãrfuri periculoase este obligatã sã anunte de îndatã politia si sã apeleze numãrul unic pentru urgente 112, existent în retelele de telefonie din România.

Art. 70. - Conducãtorului implicat într-un accident de circulatie îi este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupã producerea evenimentului pânã la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

Art. 71. - Conducãtorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma cãruia au rezultat numai pagube materiale este obligat sã îl anunte în termen de 48 de ore la cea mai apropiatã unitate de politie sau la formatiunea de politie specializatã.

Art. 72. - Detinãtorul vehiculului avariat într-un accident de circulatie este obligat sã cearã politiei specializate autorizatia scrisã, pentru a efectua reparatiile necesare.

Art. 73. - Societãtile de asigurãri sunt obligate sã comunice politiei periodic datele referitoare la vehiculele asigurate si la conducãtorii auto implicati în accidente de circulatie.

SECTIUNEA a 6-a

Circulatia autovehiculelor în trafic international

Art. 74. - (1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacã îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internationalã, iar conducãtorii lor posedã permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968.

(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot circula pe drumurile publice din România dacã îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia interna tionalã, dar numai în perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de rãspundere civilã ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

Art. 75. - Persoanele care domiciliazã în alte state, venite temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacã posedã permis valabil, eliberat de autoritatea competentã din statul respectiv, dupã modelul stabilit în Conventia internationalã asupra circulatiei rutiere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968, la care România este parte, de asociatii afiliate la Federatia Internationalã a Automobilului ori la Alianta Internationalã de Turism sau a cãrui valabilitate este recunoscutã pe bazã de reciprocitate.

sus

Infractiuni si pedepse

Art. 76. - Încãlcarea dispozitiilor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã atrage rãspunderea civilã, administrativã si contraventionalã sau penalã, dupã caz.

Art. 77. - (1) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(2) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numãr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu numãr fals de înmatriculare se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Conducera pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulatie în România sau a unui autovehicul al cãrui certificat de înamtriculare a fost retinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de directie ori frânare si ale cãrui plãcute cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 78. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de cãtre o persoanã fãrã permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de cãtre o persoanã al cãrei permis de conducere este necorespunzãtor categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori cãreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendatã, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.

(3) Cu pedeapsa prevãzutã la alin. (2) se sanctioneazã si persoana care încredinteazã cu stiintã un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se aflã în una dintre situatiile prevãzute la alin. (1) si (2) sau unei persoane care suferã de o boalã psihicã ori se aflã sub influenta unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art. 79. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de cãtre o persoanã care are o îmbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depãseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se aflã sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Lista substantelor cu efect psihoactiv contraindicate conducãtorilor de autovehicule si tramvaie se stabileste de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Dacã persoana aflatã în una dintre situatiile prevãzute la alin. (1) si (2) efectueazã transport public de persoane ori transportã substante sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.

sus

(4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltãrii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testãrii aerului expirat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 80. - (1) Stabilirea concentratiei de alcool în sânge se face în institutiile medico-legale, în conformitate cu  normele metodologice elaborate de Ministerul Sãnãtãtii si Familiei si avizate de Ministerul de Interne, iar în aerul expirat, de cãtre politia specializatã, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii.

(2) Conducãtorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita si recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

(3) Starea de influentã a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constatã de cãtre personal medical autorizat.

Art. 81. - (1) Pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviintarea politiei ori a procurorului care efectueazã cercetarea locului faptei, precum si modificarea sau stergerea urmelor accidentului de cãtre conducãtorul oricãrui vehicul angajat într-un accident de circulatie de pe urma cãruia a rezultat uciderea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii uneia sau mai multor persoane ori dacã accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Pot pãrãsi locul accidentului fãrã încuviintarea prevãzutã la alin. (1):

a) conducãtorii autovehiculelor apartinând politiei, serviciului de ambulantã, pompierilor, apãrãrii civile, Ministerului Apãrãrii Nationale (destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare), jandarmeriei, unitãtilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Protectie si Pazã, care au în functiune dispozitivele de avertizare sonorã si luminoasã si se aflã în misiune;

b) conducãtorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei însisi transportã persoanele rãnite la cea mai apropiatã unitate sanitarã în mãsurã a da asistentã medicalã necesarã, dacã se înapoiazã imediat la locul accidentului.

(3) Conducãtorii vehiculelor prevãzute la alin. (2) lit. a) vor anunta de îndatã unitatea de politie pe a cãrei razã s-a produs accidentul, urmând ca dupã terminarea misiunii sã se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare.

Art. 82. - (1) Consumul de alcool sau de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora, dupã producerea unui accident de circulatie de pe urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii uneia sau mai multor persoane, pânã la testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupã producerea accidentului de circulatie si pânã la sosirea politiei la fata locului, dacã acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sãnãtate sau de vãtãmarea corporalã a conducãtorului auto.

Art. 83. - Neîndeplinirea obligatiilor prevãzute la art. 21 alin. (1) de cãtre cadrele medicale abilitate, în cazul producerii unui accident de circulatie de pe urma cãruia a rezultat moartea sau vãtãmarea integritãtii corporale ori a sãnãtãtii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducãtorului auto, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 84. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, cu intentie, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajãrilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, dacã prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã.

(2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutierã sau modificarea pozitiilor acestora, fãrã autorizatie eliberatã de autoritãtile competente, de naturã sã inducã în eroare participantii la trafic, dacã prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum si blocarea cu intentie a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de cãtre una ori mai multe persoane, dacã prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la liberã circulatie a celorlalti participanti la trafic, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Art. 85. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã a atributiilor de verificare tehnicã ori inspectie tehnicã a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de cãtre cei care au asemenea îndatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice, în cazul în care au avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fãrã autorizatia eliberatã de politie, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Art. 86. - (1) Eliberarea autorizatiei pentru lucrãri de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fãrã acordul politiei specializate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.

(2) Cu pedeapsa prevãzutã la alin. (1) se sanctioneazã si persoana care nu respectã conditiile stabilite de politia specializatã pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia, dacã prin aceasta se pun în pericol fluenta si securitatea rutierã.

(3) Neluarea mãsurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea feratã, precum si modificarea acestora fãrã acordul politiei specializate se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.

sus

ozitii generaleVehiculeConducatorii de vehiculeSemnalizarea rutieraReguli de ciculatieInfractiuni si pedepse

 

Director web Inscrie-te in TOP ! Increase your website traffic with Attracta.com Promovare Site - Top123.ro Weboworld Link Directory
(c) Stefan Craiu-Toate drepturile rezervate-Site realizat de Valentin Mititelu